Durham

President: Naim Wright
Vice President: William Julien
Treasurer: Harsha Srijay
Secretary: Devanshi Pandya
Medical Information: Sara Rose Shannon
Recruitment: Reanna Shah
Community Outreach: Saisahana Subburaj

Connect with them
Email: naim.wright@duke.edu